Regulamin sklepu


Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Regulamin zakupów


Sklep internetowy dostępny pod adresem domeny www.biketop.pl jest własnością firmy "Magmar"Marek Gryczka zarejestrowanej w Wydziale Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr 20089/2002/S, NIP7811699598, regon 634344639

Adres do korespondencji:
Sklep Rowerowy BIKETOP
ul.Dąbrowskiego 449a, 60-451 Poznań

I  Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Sklep internetowy biketop.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.biketop.pl.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny są podane w złotych polskich i są wiążące w chwili składania zamówienia.
3. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów umieszczonych w domenie biketop.pl , wprowadzania oraz odwoływanie ofert promocyjnych
4. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony w domenie biketop.pl. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do Sklepu.
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u Dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).
6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
7. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać zamówienie do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zamówienia info@biketop.pl.
8. Sklep biketop.pl przykłada wielką wagę do częstej aktualizacji stanu magazynowego, ale może się zdarzyć sytuacja że towar zaznaczony w sklepie jako dostępny w rzeczywistości już nie jest dostępny. Taka sytuacja może mieć miejsce kiedy dany produkt jest na wyczerpaniu i został w momencie zamawiania przez sklep internetowy sprzedany w naszym sklepie stacjonarnym.Klient zostanie niezwłocznie o takim fakcie poinformowany.
9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczania swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
10. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
11. Rowery można zakupić przez sklep biketop.pl jedynie z odbiorem własnym w jednym z naszych sklepów stacjonarnych. ( nie wysyłamy rowerów kurierem)

II Czas realizacji zamówienia

1. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania towarów zamówionych ze Sklepu, przy czym uwzględnione są tu tylko dni robocze. Zamawiane towary o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów.
2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
3. Przy niektórych produktach zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia rodzaju dostawy do przesyłki kurierskiej lub do odbioru własnego np. rowery odebrać można tylko u nas w sklepach stacjonarnych.
III Formy płatności

1. Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysyłana jest wiadomość pocztą elektroniczną z numerem rachunku bankowego . Jak tylko pieniądze wpłyną na konto Sklepu, paczka jest pakowana i wysyłana.
2. Za pobraniem tylko do kwoty 1000zł i tylko przesyłką kurierską. Chyba, że ustalimy z Klientem wyjątek. (przywileje stałego klienta)
3. Karta płatnicza/szybki przelew – płatność za pośrednictwem systemów płatniczych płatności.pl lub paypal.pl
4. Sprzedaż ratalna tylko w siedzibie sklepu.
5. Płatność w kasie sklepu w jego siedzibie ul.Dąbrowskiego 449a lub Naramowicka 68 B w Poznaniu

IV Reklamacje

1. Produkty zakupione w Biketop.pl posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.
2. Podstawy reklamacyjnej nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z oglądanymi na stronie WWW Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
3. Aby wysłać sprzęt do naprawy, Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. Który wyślemy klientowi po zgłoszeniu nam reklamacji.
4. Po zgłoszeniu reklamacji prosimy o przesłanie reklamowanego towaru na adres Sklep Rowerowy, ul.Dąbrowskiego 449a , 60-451 Poznań. Reklamowany towar Klient zobowiązany jest wysłać na własny koszt, przesyłki reklamacyjne wysyłane za pobraniem nie będą odbierane. Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące wadach, będących podstawą zgłoszenia reklamacyjnego.
5. W ciągu 14 dni roboczych Klient zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie Biketop.pl w ciągu 5 dni roboczych wyśle naprawiony lub wymieniony towar do Klienta na własny koszt. W takim przypadku Sklepl zwróci Klientowi koszty wysyłki wadliwego towaru.
6. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu sklep@biketop.pl W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
7. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

V Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego w Sklepie towaru w ciągu 14 dni od dnia zakupu, bez podania przyczyn. Zwracany towar Klient odsyła na własny koszt na adres Biketop.pl. Towar zwracany w takim trybie musi być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu i nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania.Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy. W przypadku niespełnienia tych kryteriów towar nie zostanie przyjęty. Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginalny pararagon fiskalny lub faktura VAT oraz numer konta na które zostaną zwrócone pieniądze. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, dokumenty (oryginał dowodu zakupu), a także oryginalne opakowanie. Koszty wysyłek do kupującego podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia odeślemy Państwu skorygowany rachunek, który będzie podstawą np. do roszczeń reklamacyjnych. Koszt przesyłki do kupującego w takim przypadku nie podlega zwrotowi
2. Sklep wysyła na adres Klienta fakturę korygującą (oryginał i kopię). Klient powinien podpisaną kopię faktury korygującej odesłać na adres Sklepu. Biketop.pl w ciągu 5 dni od otrzymania podpisanej przez Klienta kopii faktury korygującej, przelewa na konto Klienta pieniądze.
3. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Zwracany towar należy odesłać do nas na swój koszt. Zryszałtowany koszt wysyłki wymienionego towaru wynosi 20zł.
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

VI Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
4. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
5. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.02.2009r.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany zapisu regulaminu.

VII Zasady ochrony danych osobowych

 1. Kupujący - osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

 3. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez Konto Klienta.POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES (CIASTECZEK)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka dotycząca plików cookies dotyczy strony www.biketop.pl

Poprzez korzystanie ze strony www.biketop.pl Wyrażają Państwo zgodę na używanie ciasteczek, a także akceptują Politykę dotyczącą tych plików. 

 1. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików cookies przez stronę internetową www.biketop.pl należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub zaprzestać z korzystania z naszego serwisu.
 2.  Informujemy, że ewentualne korzystanie z serwisu bez obsługi plików cookies może spowodować jego nieprawidłowe działanie.

CZYM SĄ PLIKI COOKIES

 1. Tzw. Ciasteczka są niewielkimi danymi tekstowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (komputer,  tablet lub telefon komórkowy) wykorzystywanym przez Użytkownika strony internetowej .
 2. Dane te używane są przy niektórych funkcjach serwisu.
 3. Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies w urządzeniach końcowych, jednak Użytkownik może zaprzestać ich korzystania po zmianie ustawień swojej przeglądarki.

DO CZEGO SĄ WYKORZYSTYWANE PLIKI COOKIES - POJĘCIE OGÓLNE

 1. Ciasteczka są wykorzystywane przez stronę internetową w celu:

a)       Dopasowania treści serwisu według preferencji użytkownika .Pozwalają one na zidentyfikowanie urządzenia końcowego oraz dostosowania rozmiaru wyświetlania strony internetowej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

b)       Tworzenia statystyk serwisu, które pozwalają na obserwację zachowania użytkownika, który korzysta z strony internetowej.      

 

TYPY LINKÓW COOKIES WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ SERWIS

 1. Strona internetowa www.biketop.pl wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies.

a)       „Sesyjne" (session cookies) - są to tymczasowe pliki, które przechowywane są przez urządzenie końcowe użytkownika do czasu opuszczenia serwisu,  wylogowania się, bądź też wyłączenia akceptacji plików cookies w przeglądarce.

b)       „Stałe" (persistent cookies) - pliki cookies są przechowywane przez urządzenie końcowe użytkownika do momentu ich usunięcia, bądź też do czasu określonego w parametrach plików cookies.

 1. Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, w celu:

a)       Prawidłowego działania serwisu na różnych urządzeniach końcowych

b)       Zbierania informacji w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu

c)       Zapamiętania preferencji i ustawień użytkownika korzystającego z serwisu

d)       Zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwisu


Polityka prywatności

  

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO" w związku z nim informujemy:


W celu poprawnego przeprowadzenia procesów: realizacji zamówień, kontaktu z Klientami, możliwością przedstawienia ofert handlowych, realizowania akcji promocyjnych i marketingowych wykorzystujemy następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • E-mail
 • Numer IP

 

Dane, które gromadzimy są niezbędne do przeprowadzenia wyżej wymienionych procesów. Co istotne, nie kolekcjonujemy nadmiaru informacji. Wszystkie dane, które są nam powierzane, ograniczyliśmy do minimum. Ponadto zabezpieczamy udostępnione dane na wszystkie możliwe dla nas technologicznie sposoby ich ochrony (odpowiednie szyfrowanie, zabezpieczenia i ochrona systemów informatycznych, minimalizacja ilości osób, które mają styczność z obsługą danych). Cenimy prywatność i mamy świadomość, że jest to sprawa priorytetowa, wiążąca się z zaufaniem jakim zostaliśmy obdarzeni.

Administratorem danych jest firma Magmar Marek Gryczka, ul.Dąbrowskiego 449a 60-451 Poznań NIP 781-169-95-98

Osobą do kontaktu w sprawach danych osobowych jest Marek Gryczka w razie pytań proszę o kontakt sklep@biketop.pl

PRAWA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikowi, Klientowi e-sklepu, osobie której dane są przetwarzane przysługują poniższe prawa:

1. Dostęp do danych (art. 15 RODO)
Osoba, której dane mogą znajdywać się w naszym serwisie ma prawo uzyskać potwierdzenie od administratora jakie dane są gromadzone, a także uzyskać do nich dostęp. Administrator ma obowiązek dostarczyć kopie danych jakie są przetwarzane.
2. Modyfikacja danych (art. 16 RODO)
Jeżeli przetwarzane dane osobowe są błędne i nieprawidłowe, osoba której dane się dotyczą ma prawo wymagać ich sprostowania.
3. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
Osoba, której dotyczą się przetwarzane dane ma prawo żądać od Administratora ich usunięcia. Dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli odnoszą się do jednej z poniższych okoliczności:
– Dane przestały być niezbędne do celów w których zostały zebrane np. wysyłka zamówienia
– Zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta
– Osoba, której dotyczą dane na mocy art. 21 ust. 1 sprzeciwia się ich przetwarzaniu

4. Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, której dane są przetwarzane, może żądać ograniczenia ich przetwarzania jeśli:
a) Dane są nieprawidłowe (do czasu ich poprawy)
b) Dane są przetwarzane w nadmiarze, niezgodnie z prawem, a osoba, do której dane się odnoszą, sprzeciwia się ich usunięciu, chcąc ograniczyć prawa do ich wykorzystania.

5. Możliwość sprzeciwu przetwarzania
Osoba, której dane są przetwarzane w celach marketingowych może w dowolnym czasie zażądać zaprzestania ich gromadzenia, a także usunięcia.

6. Osoba, której dotyczą się przetwarzane dane może realizować wszystkie swoje powyżej opisane prawa kontaktując się na adres mailowy sklep@biketop.pl. Można to zrobić także listownie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora danych.
7. Administrator w ciągu miesiąca udzieli informacji odnośnie działań, które zostały podjęte wobec prośby i żądań osoby, której dane są przetwarzane.


KOMU POWIERZANE SĄ DANE?

Udostępniamy dane osobowe firmą zewnętrznym, z którymi współpraca jest niezbędna do poprawnej obsługi naszych Klientów i użytkowników strony. Liczba zewnętrznych firm i organizacji, którym dane są udostępniane została ograniczona do minimum. Wszystkie zewnętrzne firmy spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa i ochrony powierzanych im danych. Przedstawiamy z jakimi Partnerami współpracujemy:

 • Usługi technologiczne (w celu wsparcia obsługi stron internetowych i pozostałych informatycznych systemów)
 • Usługi kurierskie
 • Usługi marketingowe – system newsletter
Ceny promocyjne są najniższymi z ostatnich 30 dni.

 

 

Szybki kontakt

61 840 32 33

sklep@biketop.pl

Odbiór własny

Poznań
ul.Dąbrowskiego 449a
ul.Naramowicka 68

Wysyłka GRATIS

Kurierem

Dla zakupów powyżej 500,00 zł

Szybkie płatności online